Smörjfett för pelletspress som ökar livslängden

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma kostnadsbesparingar genom att lagerlivslängden ökar. Därmed minskar även kostnader för material och arbete för lagerbyten. Med mindre maskinexponering under arbete så ökar även säkerheten för personal.

Pelletspressar är en tuff miljö för lager som ibland måste arbeta i hög temperatur, upp till 130-160°C, samtidigt som det kan förekomma hög luftfuktighet då spånens fukthalt ligger på över 90%. Med hård belastning i pressrullarna på upp till 700-1000 kN får man ofta en begränsad hållbarhet och relativt täta lagerbyten är ett faktum. Därför är det viktigt att välja rätt smörjfett för pelletspress-användning.

Valet av smörjfett för pelletspress är viktigt

En pelletspress arbetar under ytterligheter på vad materialet tål och därmed blir val av smörjfett en mycket viktig komponent. Sealtite V 1102 EP är speciellt framtagen för just dessa ytterligheter.
Med höga tryck och värme så är hög viskositet på den ingående basoljan viktig. Med ökad värme så sjunker viskositeten vilket gör att man måste kompensera detta med hög ingående viskositet på basoljan i smörjfettet. Vi har jämfört andra förekommande smörjfett i pelletspressar på marknaden och med Sealtite V 1102 EP så har vi beräknat fram ett högre lambdavärde (smörjfilm) som direkt går att koppla till livslängden på lager.
Höga tryck kräver även additiv som hjälper oljan att minska friktionen. I Sealtite så ingår en unik kombination av högsmörjande additiv samt även vismut (som är en nära släkting till bly). Denna unika kombination gör att detta smörjfett har dubbelt så hög lastförmåga än konventionella EP-smörjfett.

Förtjockaren i smörjfett ytterligare en viktig komponent

Även förtjockaren i smörjfett är viktigt komponent för att få balansen mellan alla faktorer så att oljan i smörjfettet skall prestera optimalt. I Sealtite V 1102 EP så är förtjockaren av Litium-kalcium komplex vilket innebär att man hare tre viktiga delar för att täcka alla påfrestningar, (ett normalt smörjfett har en till två). Litium-delen för att klara hög temperatur, kalcium för att klara hög fuktighet och med tillägget -komplex så får man en tät struktur i förtjockaren som håller oljan på plats vid vibrationer, vilket gör Sealtite V1102 EP mycket mekaniskt stabilt.
Det är även viktigt att smörjfettet kommer ut på plats till lagret och även då Sealtite V 1102 EP har högviskösa komponenter ger den mycket bra pumpbarhet i centralsmörjningssystem.

Ökad lagerlivslängd med Sealtite V 1102 EP

Kunder som använder Sealtite V 1102 EP har i det flesta fall ökat lagerlivslängden till det dubbla och därmed minskat både underhållskostnader och lagerkostnader. Med beräkning tillsammans med kund så har Sealtite V 1102 EP medfört kostnadsbesparingar på 330 000 SEK för kund med 4 pelletspressar. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hur vi kan hjälpa dig med val av smörjfett till pelletspressar.

Molykote P-37 ® löser problem med skruvförband

Oljeborrningsutrustningsbolaget Noble i Texas, USA, hade väldigt stora problem med skärning, på kritiska rostfria gängade förband i sina styrbara roterande oljeborrningsmaskiner. Varje gång det hände var man tvungen att stoppa borrningen, för att få loss och reparera, de trasiga borrningssektionerna vid en verkstad, detta innebär ökade kostnader för arbetskraft, transporter, reparationer, och inte minst, minskad produktionstid. Utöver detta var de trasiga borrningssektionerna var borta i upptill en vecka.

Varje rostfri sektion i Nobles styrbara roterande oljeborrningsmaskiner är säkrade med 114 eller 168 mm API gängade förband. Dessa kritiska förband är dragna till standardmoment av 43 400 och 84 400 Nm.

Kund: Noble Drilling Corporation, Sugar Land, Texas, USA, är ett globalt ledande företag inom oljeborrningsutrustning.

Utmaning: Hindra kallsvetsning och skärning av rostfria gängade förband dragna till extremt höga åtdragningsmoment.

Lösning: Ersätta en traditionell anti seize pasta, som trycktes ut ur gängorna vid dragning av förbandet, vilket ledde till skärning/svetsnings problematiken, med en ultraren, metallfri pasta med en bättre bärig, fastsmörjmedelsfilm.

Produkt: Molykote P-37 antiskärpasta.

Identifiera problemet: Gängskärningsproblem på oljeborrningsutrustning

Just som Noble låg i startblocken för att lansera sin senaste generation av borriggar, arbetade ett av deras konstruktionsteam tillsammans med Duponts smörjmedelsspecialister för att identifiera orsaker till skärningsproblem på vissa gängade förband. Vid den tidpunkten, monterades de gängade förbanden med en traditionell antiskärpasta, som fungerade bra på flera av skruvarna. Denna pasta, blev uppenbarligen, uttryckt ur gängorna under de extremt höga åtdragningsmomenten.

Problemet verkade fokuserat på den traditionella antiskärpastan innehållande olika metallbaserade fasta smörjmedel, som krom, koppar, nickel och molybden. Rostfria stål innehåller molybden, krom och nickel. Dessa reagerar ej bra med syre, så endast mycket tunna metalloxidskikt bildades in förbanden.   

När väl oxidskiktet blir skadat av nötning, som under åtdragning, byggs nötningspartiklar upp, och den oxidfria metallen skär under de extrema trycket. De partikelfyllda gängorna blir sedan mycket svåra att demontera, detta blev identifierat som huvudorsaken till alla gängrelaterade problem.

En annan bidragande orsak var att många vanliga antiskärpastor innehåller svavel, fosfor, och zink. Dessa kan ge upphov till späningskorrosion och försprödning av gängor. Båda dessa kan leda till korngränssprickor i skruv och mutter som propagerar tills brott. Enligt Noble, hade de upptill 25 % brott/skärning på skruvar.

Finna en lösning

Molykotes smörjspecialister och Nobles borringenjörer arbetade tillsammans för att ta fram en lösning som skulle reducera kvalitetsproblemen med skruvförbanden.

För det första måste den nya pastan vidhäfta bättre på de rostfria kontaktytorna i skruvförbandet, och ej tryckas ut vid montage. Den måste också bilda en effektiv smörjfilm trots laster, föroreningar och temperatur i en oljeborrnings miljö.

Vidare, måste innehållet ha en låg nivå av föroreningar som svavel, halogener, och ett minimum innehåll av fosfor, zink, bly, och andra metaller som kan ge upphov till spänningskorrosion eller förspröda skruvmaterialet.

Lösningen som valdes var Molykote P-37 Antiskärpasta, en ultraren, metallfri smörjpasta som är speciellt framtagen för användning på skruvförband av austernitiska stål och stållegeringar. Den högviskösa pastan bildar en heltäckande smörjfilm med hög vidhäftning som motstår de extrema krafterna vid borrningsapplikationer. Pastan stannar kvar under extremt höga åtdragningsmoment, ger utmärkt tätande funktion och underlättar demontering efter långtid utan skador på gängor.  

Noble ersatte sin befintliga antiskärpasta med Molykote P-37 pasta på alla kritiska skruvförband på sina utrustningar. Denna effektiva problemlösning har gjort stor skillnad i att öka utrustningens tillförlitlighet, samtidigt som det minskat underhållskostnaderna och ökat produktiviteten. Noble har rapporterat en minskning av gängrelaterade problem med mer än 50%.  

Molykote P-37 Antiskärpasta reducerar skruvförbandsrelaterade brott

Pastan som valdes för att lösa problemen med skruvförbanden har en utmärkt lastupptagnings förmåga över ett brett temperaturintervall mellan -40°C till 1400°C. Den innehåller metallfria fasta smörjmedelspartiklar som ger enastående skydd mot svetsning/skärning, även under mycket tuffa oljefältsförhållanden. Molykote P-37 pasta används också ofta på kritiska skruvförband inom energisektorn som bl.a. turbin och ångventiler, d.v.s. för mycket svåra smörjapplikationer.

Molykote P-37 paste har mindre än 200 ppm innehåll av halogener (inkl. klor-, flour-, och bromföreningar) och mindre än 250 ppm svavel. Dess höga renhet, metallfria fasta smörjmedel skyddar mot kallsvetsning, kärvning och försprödning och underlättar problemfri demontering.

Den grå luktfria pastan är mycket stabil med lång hållbarhet. Den är ej klassad som farligt avfall, och utgör inga kända hälso- eller miljörisker.

Har du frågor om Molykotes produkter kan du vända dig till vår smörjmedelstekniker Joakim Selin.

Läs mer om Molykote P-37 pastan här!

Tekniskt datablad finner du här!

Säkerhetsdatablad finner du här!

Minimera risken för spänningssprickor vid limning

Vilka plaster kan vara känsliga för spänningssprickor vid limning?

Plaster så som PC, PS, PSU, PMMA och i viss mån också ABS är så kallade amorfa plaster. Dessa är förhållandevis lätta att limma men tyvärr är det också lätt hänt att det uppstår spänningssprickor i plasten – den kan stresskrackelera. Andra plaster som exempelvis PE och PP som är semi-kristallina har mindre sådana tendenser men är däremot mycket svåra att limma.

Det spelar ju ingen roll hur bra och stark limfog vi lyckats åstadkomma om limmet får plasten att gå sönder…

Varför sker stresskrackelering?

När kraft appliceras på en plast, färdas den längs plastens polymerkedjor och dessa sträcks ut till dess att plasten deformeras och polymerkedjor går av. Det vill säga, att lägger du på tillräckligt med kraft så kommer plasten att gå sönder. Stresskrackelering innebär att bildningarna mellan polymererna och inte polymererna själva går av. Detta kräver ofta en mycket mindre belastning än själva styrkan på plasten. Med belastning och tid, inte sällan med tillägg av kemikalier eller temperatur, så sker stresskrackelering, eller spänningssprickor som detta fenomen ofta kallas. När en spricka väl har bildats, sprider den sig lätt.

Faktorer som påverkar stresskrackelering

 • Tid
 • Temperatur
 • Plastsort
 • Limtyp
 • Typ av belastning
 • Närvaro av övriga kemikalier (t.ex. rengöringsmedel och mjukgörare)

Att tänka på för att undvika spänningssprickor vid limning

När du applicerar ett lim på en plast så kan denna räknas som en kemikalie. Även under förbehandlingssteg innan limning kan plasten komma i kontakt med olika kemikalier. Här kommer några tips på hur du kan tänka för att minska risken för stresskrackelering vid limningsprocesser.

Rengöring och kemikalier

Vid limning av känsliga plaster är det bra att tänka på att undvika alltför tuff rengöring och se till att den inte gör plasten känsligare för spänningssprickor. Aceton är ett exempel på ett lösningsmedel som du bör undvika att rengöra plaster som är känsliga för spänningssprickor med. Även iso-propanol som i de flesta fall brukar vara mildare, kan ge upphov till spänningar i kombination med andra riskfaktorer så som belastning. Ett bra exempel är polykarbonat (PC) med hål i som gärna spricker vid hålet om du rengör med isopropanol. Prova istället att rengöra med diskmedel och vatten.

Vid användning av en primer är det också bra att hålla ett vaksamt öga på vilket eller vilka lösningsmedel den innehåller.

Alla kemikalier kanske du inte tänker på heller. Vissa kemikalier kan färdas från ett substrat till ett annat genom limmet. Ett exempel är vid limning av PVC mot PS (polystyren). PVC innehåller stora mängder mjukgörare som kan vandra över till polystyrenen. Tillsätter du värme går det ännu snabbare.

Undvik lång kontakt med ohärdat lim

Det finns många UV-lim som har god vidhäftning till amorfa plaster. UV-lim har den stora fördelen att de kan härdas precis när du vill (alltså när du belyser det med en UV-lampa). Det är dock en god idé att undvika att vänta för länge när du jobbar med en plast som är känslig för stresskrackelering.

Cyanoakrylat-lim gör också ett bra jobb när det gäller att limma amorfa plaster. För cyanoakrylat är det lämpligt att använda så lite lim som möjligt. En tunnare fog härdar snabbare och desto mindre tid har det ohärdade limmet på sig att påverka plasten negativt. Om du måste ha ett överskott av lim så prova att använda en aktivator så som Permabond CSA-NF för att snabba på härdningen.

Fogutformning och fogtjocklek

Om möjligt, försök designa fogen så att den utsätts för kompression (tryck) istället för skjuvning. Undvik också att använda dig av presspassning så att det läggs på ytterligare spänning på plasten. Låt istället limmet göra sitt jobb och fylla ut eventuella mellanrum. Titta på limmets tekniska datablad och se till att du inte överstiger den rekommenderade maximala fogtjockleken.

Vid val av lim så är ett tips att ett flexibelt lim kan absorbera mer spänningar än ett styvt lim.

Du kan också fundera över att försöka distribuera spänning över en större yta. Redan genom att välja lim till fördel för exempelvis en skruv har du kommit bra en bit på vägen!

Spänningssprickor orsakade av skruv i skruvhål i en amorf plast.

Är du nyfiken på mer information om hur du kan minimera risken för spänningssprickor vid limning eller vilka produkter du ska använda? Hör av dig till oss!

Hur kan jag limma polyamid (PA, Nylon)?

Polyamid, PA, eller Nylon, är en relativt mjuk termoplast som används i många applikationer inom många olika typer av industrier. Ofta finns speciella formuleringar av plasten tillgängliga som till exempel hög slipprighet, flexibilitet eller brandsäkra sorter. Nylon är ofta glasfyllt för att ge extra styrka och styvhet. Dess smältpunkt är hög vilket gör den populär inom tekniska applikationer. Som med alla plaster krävs en vis eftertanke när det gäller att välja lim till polyamid.

Nylons limbarhet

Polyamid kan ibland vara svårt att limma på grund av att de innehåller friktionssänkande additiv som gör att de känns feta. Även rengöring av ytan med lösningsmedel kommer att ge liten effekt på detta problem då additivet kontinuerligt migrerar upp till ytan. Vid behov kan Nylon-plasten torkas i ugn vid 60 grader i flera timmar eller över natten för att minska dessa problem. Polyamid kan vara lite lurigt på så sätt att vissa formuleringar är enkla att limma medan andra är betydligt svårare. Tänk också på att utformningen av fogen kommer att spela stor roll för resultatet.

Förbehandling inför limning av polyamid

Som alltid när det gäller limning, så är rengöring ett bra första steg för att få bort eventuella smörjmedel från plasttillverkningen, damm, fett och smuts. Iso-propanol passar bra för rengöring av PA.

Slipning, till exempel med slippapper, slipnylon eller stålull hjälper också till att ge högre fogstyrka genom att den mekaniska adhesionen ökar.

Bra val av lim till polyamid / Nylon

När du väljer lim till polyamid är det inte bara att limmet ska fästa på plasten som är viktigt. Det ska också ha rätt mekaniska egenskaper och fungera i produktion också. Här kommer förlag på några olika typer av lim som brukar kunna fästa på polyamid.

Anaerobt lim till polyamid

Anaeroba lim härdar vid avsaknad av luft och används därför i instängda, tunna fogar. Antingen behöver ett av materialen limmas vara en reaktiv metall, eller så måste en aktivator användas. Denna typ av lim är ett möjligt val vid till exempel gänglåsning och tätning, men passar inte lika bra som strukturellt lim.

Cyanoakrylat

Cyanoakrylat har bra vidhäftning mot polyamid men det kan vara bra att göra accelererade åldringstester för att testa långtidshållfastheten då vissa polyamider är mer svårlimmade än andra. Cyanoakrylat fungerar bäst i tunna och mindre fogar som inte behöver ha så hög vattenresistens. Att använda cyanoakrylats-primer ger ingen fördel.

2-komponents polyuretan

2-komponents polyuretanlim är generellt bra på plast och är relativt flexibla och har hög fläkstyrka. Därför fungerar de oftast bra på Nylon. Polyuretanlim finns i många former och färger beroende på vad för egenskaper som önskas.

Akryllim

Med akryllim (inklusive MMA) får du en kombination av snabb härdning med bra vidhäftning och styrka mot de flesta typer av polyamid. Generellt är dessa styvare än polyuretanlim till exempel.

UV-lim

UV-lim kan fungera som lim till polyamid om polyamiden ska limmas mot ett genomskinligt material som kan släppa igenom UV-ljuset från en lampa. Nylon i sig släpper inte igenom UV-ljus.

Epoxi-lim

En mjukare, mer flexibel epoxi passar bra för att limma polyamid, just för att PA är ett mjukt material. Epoxilim fungerar bäst på de lite mer lättlimmade sorterna av PA (t.ex. glasfyllda).

Flexibla lim: silikon och MS-polymer

Även flexibla lim eller tätningsmedel kan vara fördelaktiga i vissa konstruktioner med polyamid. Både silikonlim och MS-polymerlim kan få goda resultat mot PA, speciellt i kombination med en primer.

Är du nyfiken på mer information om hur du kan limma polyamid eller vilka produkter du ska använda? Hör av dig!

Silikon för värmeavledning

Behovet av värmeavledning ökar i de flesta branscher där elektronik eller belysning används. Silikoner har mycket bra mekaniska, elektriska och optiska egenskaper vid höga temperaturer och finns tillgängliga med många olika egenskaper, för att passa alla typer av behov vid värmeavledning.

Värme är fienden i de flesta industrier

Värme som bildas inuti en enhet kan skapa problem och då behövs ett bra system för värmeavledning.

Inom transportsektorn förlitar sig fordon mer och mer på elektronik och kretskort för allt ifrån optimering av bränsleåtgång till framdrivning- och bromsningssäkerhet. Denna trend ser inte ut att sakta ner utan kommer driva utvecklingen framåt för högre prestanda och mer kostnadseffektiva lösningar för värmeavledning.

Inom belysning har LED tagit över mer och mer och till skillnad från konventionella lampor, har dess temperatur en direkt påverkan på pålitligheten, kvaliteten, livslängden och kostnaden för produkten. Speciellt viktigt är värmeavledning i högintensitets- och högtemperaturapplikationer.

Inom strömförsörjning hittar vi bland annat datorservrar liksom sol- och vindenergi. Med ökad elektrisk belastning och därmed högre värmeutveckling, behövs ett sätt att avleda värmen.

Även inom konsumentsektorn går trenden mot mindre och tunnare elektriska enheter vilket innebär att smartare (och tunnare) lösningar inom värmeledning också behövs.

Värmeledande silikonprodukter

Silikoner har mycket bra mekaniska, elektriska och optiska egenskaper vid höga temperaturer. De finns tillgängliga i en rad olika former, liksom viskositet, härdtider och övriga egenskaper, för att passa alla typer av behov och applikationer.

Värmeledande silikonlim

Med silikonlim fås både en stark limning och värmeledning i ett. De kan till exempel användas för att limma och täta hybridkretsar, halvledare och värmespridare. Efter härdning blir silikonlimmet både starkt och flexibelt samt har god vidhäftning till de flesta substrat så som metaller, keramer och fyllda plaster, ofta utan behov av primer.

Det finns två huvudsakliga typer av värmeledande silikonlim:

 • 1-komponents fukthärdande silikonlim ger en enkel dispensering, härdning vid rumstemperatur och låga kostnader.
 • 1- eller 2-komponents värmehärdande silikonlim ger en snabbare process.

Värmeledningsförmågan för dessa silikonlim kan uppgå i 6,8 W/mK.

Exempel på produkter: DowSil 1-4173, DowSil SE-4420

Värmeledande pastor och fett

Värmeledande pastor, och fett, definieras som icke-härdande material. En värmeledande pasta kan sprida värmen som genereras och leda bort den från känsliga komponenter på ett kretskort. Dessa produkter har hög termisk ledningsförmåga samt förmågan att kunna uppnå mycket tunna fogtjocklekar. De är relativt billiga, ger enkel applicering och går att omarbeta utan problem. För kylflänsar går det till exempel att screentrycka pastan. Silikonbaserade värmeledande pastor behåller sin konsistens även vid höga temperaturer och är speciellt lämpade i applikationer där kylflänsar behöver kunna tas loss för att sedan fästas tillbaka igen vid ett senare tillfälle.

Värmeledningsförmågan i denna grupp av silikoner kan uppgå i 4,3 W/mK.

Exempel på produkter: DowSil 340 Heat Sink Compound, DowSil TC-4525

Värmeledande elastomerer och geler

Silikonelastomerer och geler är härdande material som skyddar mot till exempel slag eller avlastar från spänningar samtidigt som de också kan vara värmeledande. Den låga viskositeten innan härdning hos dessa produkter gör det möjligt att gjuta in höga kretskortskomponenter, sköra trådar och lödförband. Det gör dessa gjutmassor speciellt passande för ingjutning av komplicerade kretskortsdesigner. Dessutom ger de superb spänningsavlastning tack vare sin mycket låga modul. Typiskt har elastomerer en hårdhet på Shore A-skalan och geler ännu mjukare på Shore 00-skalan.

Exempel på produkter: DowSil Sylgard 170, DowSil Sylgard CN-8760

Är du nyfiken på mer information om Dows sortiment av värmeledande silikoner? Hör av dig till oss!

Moisture curing silicone adhesives and sealants

How moisture curing silicones work

A 1-component RTV silicone is cured with moisture unlike a 2-component silicone adhesive which cures upon mixing. The moisture curing silicone will cure from the outside in which means that first, a skin will be formed on the surface. This is a relatively fast process, perhaps 10 minutes at normal temperature and humidity. What it means in reality is that this is the time you have after dispensing until your pieces should be bonded (otherwise known as the ”open time”, ”tack free time” or ”skin formation time”). After the skin has formed, the adhesive will continue to cure inwards which takes longer. A normal cure speed is approximately 2 mm/24 hours, counted from the surface of the adhesive that is in contact with air.

The great advantage of choosing a 1-component silicone adhesiva as compared to a 2-component one is not the cure speed, but the ease of dispensing.

Chemically, what happens during curing is that tiny water molecules creep into the silicone. There they chemically react with the components of the silicone adhesive and create a by-product. Depending on the type of adhesive, this by-product can be either an alcohol (alkoxy), acetic (acetoxy), an oxime or more uncommonly, an amine.

The curing speed of 1-component moisture curing silicones is directly dependent on the:

 1. Relative humidity.
 2. Temperature.
 3. Design and dimensions of the bond.

The influence of relative humidity should be clear by now – it is the water molecules in the air that are needed to kick off the chemical curing reaction at all. A higher temperature make the molecules in the adhesive more mobile which allows them to react more quickly. However, be careful not to increase the temperature too much (above approximately 60 ˚C). A too high temperature can degrade the components and either prevent cure altogether or impair the end physical properties.

Advantages of moisture curing silicone adhesives

 • Bonding, sealing and fixating.
 • Adhere to most surfaces.
 • Easy handling with no mixing step.
 • Soft and elastic, even at low temperatures down to -60 or in some cases even below -100 ˚C.
 • High temperature resistance, often between 200 ˚C till 300 ˚C continuosly.
 • Contain no solvents and are usually work environmentally friendly.
 • High chemical resistance.
 • Water resistant.
 • Bacteria and fungi do not thrive on silicone which make them suitable for use in humid environments.
 • Can withstand harsh outdoor conditions.
 • Are available in many colors (even transparent) and consistencies.
 • Good electrical properties.

Applications for moisture curing silicone adhesives

1-component moisture curing silicone adhesives have many areas of use in a number of industries: anything from consumer products such as the doors of ovens to applications within aerospace, aviation, denfense, electronics, medical and everything in between.

Tips & tricks

 • Do not use a 1-component moisture curing silicone adhesive if you plan on using it in deep sections. The depth is measured from the side of the silicone that is in contact with surrounding air. This means that moisture curing silicones are not suitable for closed-in areas either. In these cases, you will be better off with a 2-component silicone.
 • Ig the original packaging of the adhesive is ungainly, the adhesive can easily be re-packaged into smaller syringes.
 • Oximes can cause cancer. Please avoid this type of moisture curing silicone if possible and go for an alkoxy or acetoxy curing one instead.
 • Do you need some bond strength instantly? Look for a silicone adhesive with a high green strength (wet strength). Silicone adhesives with high green strength have a type of stickiness that ensures that the bond gets some strength even before curing has begun.
 • Keep in mind that many different qualities of moisture curing silciones are available. In a more sensitive application, a higher purity grade silicone, than the ones used in bathrooms for example, will probably be necessary. There are even low outgassing options for very sensitive applications such as in space and electronics as well as implant grade ones.

Contact us if you are interested in what moisture curing silicones we can offer for your application.

1-komponents silikonlim och tätning

Hur fungerar fukthärdande silikonlim? 1-komponets silikonlim härdar med hjälp av luftfuktighet till skillnad från 2-komponentslim som härdar vid blandning. Limmet härdar utifrån och in vilket innebär att först så bildas ett skinn på ytan.

Hur fukthärdande 1-komponents silikonlim fungerar

1-komponents silikonlim härdar med hjälp av luftfuktighet till skillnad från 2-komponents silikonlim som härdar vid blandning. Limmet härdar utifrån och in vilket innebär att först så bildas ett skinn på ytan. Detta går relativt snabbt, på runt 10 minuter vid normal luftfuktighet, och innebär att det är den tid du har på dig att sätta ihop dina detaljer och också den tid det tar för ytan att sluta vara klibbig. Sedan fortsätter limmet att härda inåt vilket tar betydligt längre tid. En vanlig hastighet att räkna med är att silikonen härdar ungefär 2 mm per dygn, räknat från den yta som är i kontakt med luft.

Den stora fördelen med 1-komponents fukthärdande silikonlim är alltså inte hastigheten utan den enkla appliceringen.

Rent kemiskt så är det som händer under härdning att små vattenmolekyler kryper in i silikonen. Där reagerar dessa kemiskt med limmets komponenter och ger sedan ifrån sig en restprodukt. Beroende på typen av silikonlim kan denna restprodukt vara antingen ättika, alkohol, oxim, eller i mer ovanliga fall amin.

Härdningshastigheten på 1-komponents fukthärdande silikoner är direkt beroende av:

 1. Luftfuktigheten.
 2. Temperaturen.
 3. Designen och dimensionerna på fogen.

Luftfuktigheten säger sig själv, det är ju fukten (vattnet) som behövs för att en reaktion ska ske överhuvudtaget. En högre temperatur gör molekylerna i limmet mer rörliga vilket gör att de kan reagera snabbare. Höjs temperaturen för mycket, kan det dock få motsatt effekt för ett fukthärdande lim. Över gränsen som ligger ungefär vid 60 ˚C kan istället komponenter brytas ner.

Fördelar med 1-komponents silikonlim

 • Limmar, tätar och fixerar.
 • Har god vidhäftning mot de flesta material.
 • Enkel hantering. Inget blandningssteg
 • Mjuka och elastiska, även vid låga temperaturer ner till -60 eller i vissa fall till -100 ˚C.
 • Hög värmebeständighet, ofta mellan 200 ˚C till 300 ˚C under längre perioder.
 • Innehåller inga lösningsmedel och har oftast en bra arbetsmiljöklassning.
 • Hög kemikaliebeständighet.
 • Vattenavstötande.
 • Bakterier och svamp trivs inte så bra på silikon och därför passar de även i fuktiga miljöer.
 • Tål utomhusväder.
 • Miljövänligt.
 • Finns i många olika färger (även transparent) och konsistenser.
 • Goda elektriska egenskaper.

Användningsområden

1-komponents fukthärdande silikonlim har många användningsområden: allt från hushållsapparater så som ugnsluckor till applikationer inom rymd, flyg, fordon, försvar, elektronik, medicin och allt däremellan.

Tips för 1-komponents silikonlim

 • Använd inte en 1-komponents silikon om du ska härda djupare sektioner. Djupet räknas från den sida där silikonen har kontakt med omgivande luft. Det innebär också att de inte lämpar sig för instängda fogar med större area. I dessa fall är det bäst att gå över till en 2-komponents silikon.
 • Om limmets originalförpackning är för otymplig kan limmet enkelt packas om i mindre sprutor.
 • Oximer är cancerframkallande. Undvik gärna denna typ av 1-komponentsilikon om möjligt och välj en alkohol- eller ättiksspjälkande silikon istället.
 • Behöver du uppnå en viss styrka direkt? Titta på silikonlim med hög våtstyrka. Dessa är klibbiga på ett sätt som gör att limfogen får en viss hållfasthet redan innan silikonen härdat.
 • Tänk på att många olika kvaliteter förekommer. I en mer känslig applikation krävs troligare en renare produkt än ett badrumssilikon som till störst del faktiskt består av fyllmedel. Det finns till och med lågutgasande 1-komponents silikonlim för flyg/rymd och medicinskt klassade silikoner vid behov.
 • Här kan du läsa mer om våra olika silikonlim och tätningsmedel!

5 types of bicompatible lubricants

Biocompatible lubricants based on silicone are used to lower the friction between components in medical applications or between a component and skin. Lubricants from Nusil are biologically tested according to ISO 10993 and have FDA masterfiles.

Silicones are effective lubricants thanks to their long, linear polymer chains with high mobility. They are also resistant to oxidation, chemically inert as well as hydrophobic.

When you are trying to lower the friction of your medical component, the type of material, design of the component and the type of movement will contribute to your choice of lubricant.

Applications for biocompatible lubricants

 • Reduce insertion force, e.g. for needles, cannulas, trocars and cutting tools.
 • Reduce drag forces, e.g. for catheters, guidewires and cutting tools.
 • Minimize break-loose force, eg. for valves and stopcocks.
 • As a hydrohpbic coating, e.g. on the inside of syringe cylinders.

Types of biocompatible lubricants based on silicone

Silicone fluid

Biocompatible silicone fluids are available in a number of different viscosites. Higher viscoisty fluids will lubricate for longer than lower viscoisty fluids. You will also find both regular silicone fluids and fluorosilicone fluids as well as mixes of the two to be able to adapt them to different substrates and applications.

Silicone grease

Silicone greases are thixotropic (non-flowing) formulations that have little or no migration. This si the reason they are usually chosen when the lubrication needs to last for longer periods of time and on specific locations. They can also seal under vacuum.

Silicone dispersion

A silicone dispersion is a silicone diluted in solvent to achieve a lower viscosity. This helps to get a thinner and more even layer of lubricant applied on the detail compared to un-diluted silicone fluids or greases.

Self-lubricating silicone

A self-lubricating silicone is a silicone elastomer with built-in lubricant. The moulded silicone part will slowly and continually emit a small amount of lubricant from the silicone detail. This will reduce the tackiness as well as the friction of the silicone elastomer.

Nusil självsmörjande silikon / biocompatible lubricants

Common applications for self-lubricating silicone elastomers are injection moulding or compression moulding of valves, o-rings, seals and plugs.

Curable silicone coating

Biocompatible friction reducing coating.

Curable coatings from Nusil that lower the coefficient of friction are applied to the surface of a silicone detail and cured there to lower the surface friction. This will prevent tackiness and friction of the silicone detail as well as increase the abrasion resistance of moving silicone parts. In tests, the coefficient of friction has been shown to decrease by up to 74 %. The products are solvent-based and can be applied through spraying, dipping or brushing on moulded silicone parts. Efter application, the coating is allowed to cure to a dry coating which ensures that it will not migrate.

Do you want to know more about Nusil’s selection of biocompatible lubricants? Get in touch!

5 typer av biokompatibla smörjmedel

Biokompatibla smörjmedel i form av silikon används för att minska friktion mellan komponenter i medicinska tillämpningar eller mellan komponenter och hud. Nusils smörjmedel är biologiskt testat och godkänt enligt ISO 10993 med FDA masterfiles.

Silikoner är effektiva smörjmedel tack vare sina långa, linjära polymerkedjor med hög rörlighet. De är också resistenta mot oxidation, kemiskt inerta och hydrofoba.

När du försöker minska friktionen på din medicinska detalj, kommer typen av material, designen på detaljen och typen av rörelse bidra till valet av smörjmedel.

Användningsområden för medicinska smörjmedel

 • Reducera insättningskraft, t.ex. för nålar, kanyler, trokarer och skalpeller.
 • Reducera drag-krafter, t.ex. för katetrar, styrtrådar och skalpeller.
 • Minimera lossbrytningskraft, t.ex. för ventiler, kranar och sprutkolvar.
 • Som hydrofob beläggning, t.ex. på insidan av sprutcylindern.

Typer av smörjmedel

Biokompatibel silikonolja

Biokompatibla silikonoljor finns i ett stort antal olika viskositet. Oljor med högre viskositet smörjer under längre tid än lågviskösa oljor. Nusils silikonoljor finns även i olika utformande: både vanlig silikonolja samt fluorosilikonolja och blandningar av dessa för att kunna anpassas till olika material och applikationer.

Biokompatibelt silikonfett

Silikonfett är tixotropa formuleringar som har liten eller ingen migrering. Det gör att dessa ofta väljs då smörjningen ska hålla under längre perioder och på specifika ytor. De kan också täta under vakuum.

Biokompatibla silikondispersioner

En silikondispersion är en silikon utblandad i lösningsmedel för att få en lägre viskositet. På så sätt kan ett tunnare och jämnare lager av smörjmedel appliceras jämfört med för silikonoljor eller fett.

Självsmörjande silikon

Nusil självsmörjande silikon

En självsmörjande silikon är en silikon med inbyggt smörjmedel. Den gjutna silikondelen släpper ifrån sig en liten mängd smörjmedel kontinuerligt under detaljens användning vilket kan minska klibbigheten på silikonen liksom friktionen mellan silikonen och andra material.

Vanliga tillämpningar för självsmörjande silikoner är formsprutning eller kompressionsgjutning av ventiler, o-ringar, korkar och tätningar.

Härdande coating

Nusils friktionskoefficient-sänkande beläggningar MED-6670 och MED-6671 appliceras på en silikondetaljs yta för att minska dess friktion. De förhindrar därmed att silikondetaljen klibbar fast i andra delar och ökar motståndet mot nötning hos delar som kommer att röra på sig. I tester har friktionskoefficienten på silikon minskat med upp till 74 %. Produkterna är lösningsmedelsbaserade och appliceras genom sprayning, pensling eller doppning på gjutna silikondetaljer. Efter applicering så härdar beläggningen vilket gör att den inte kan migrera med tiden.

Är du nyfiken på mer information om Nusils sortiment av biokompatibla smörjmedel? Hör av dig!

Limma EPDM – så väljer du lim

Att limma EPDM kräver viss hänsyn då denna typ av gummi ofta är mer svårlimmad än andra typer på grund av sin låga ytspänning. Dessutom innehåller EPDM olika typer av mjukgörare (ibland mineralolja) som gärna vandrar ut från gummit och in i en limfog. Med det sagt så är EPDM-gummi inget entydigt begrepp. Det finns många olika sammansättningar på EPDM som är olika lättlimmade. Alltså är det viktigt att alltid testa.

EPDM, eller etenpropengummi, är en typ av syntetiskt gummi. Denna typ av gummi hittas i många olika typer av applikationer – allt från o-ringar, tätningar, detaljer inom bilindustrin mm. EPDM är ofta kemikaliebeständigt och brukar också tåla väder och vind mycket väl. Normalt sätt är gummit svart, icke-klibbigt och ytan känns nästan pudrig.

För att limma EPDM kan du använda bland annat cyanoakrylat eller strukturella akryllim. Dessa typer är bra val om du gärna vill undvika förbehandling.

Rengöring av EPDM

För bäst limresultat bör gummits yta vara väl rengjord och fri från kontaminering. Många gånger har ytan på EPDM-detaljer släppmedel på sig som också bör tvättas bort. Isopropanol brukar fungera bra för rengöring. Undvik aceton då det kan skada gummit.

Limma EPDM med cyanoakrylat

typer av cyanoakrylat

Det enklaste alternativet för att limma EPDM-gummi är cyanoakrylat (snabblim).

Cyanoakrylat är den typ av lim som ger bäst hållfasthet och samtidigt väter gummit. Permabond 105 är en produkt som är speciellt anpassad för att fästa mot EPDM utan förbehandling (rengöring exkluderad ur begreppet förbehandling). Om dess egenskaper inte passar, går det också att kombinera en primer (Permabond POP med vilket annat cyanoakrylat-lim som helst. Begränsninar med cyanoakrylat är den relativt låga möjliga fogtjockleken (<0,5 mm), begränsad vattentålighet och snabb fixeringstid (sekunder). Vattentåligheten kan vara bra nog om fogen designas så att minimal yta av limmet exponeras och en större yta limmas.

Limma EPDM med strukturellt lim

Strukturella limmer är svårare att limma EPDM med men det finns akryllim som ska kunna få vidhäftning mot EPDM utan förbehandling. Till exempel Permabond TA4605 eller TA4610 . Styrkan är dock lägre än för cyanoakrylat. Skjuvstyrkan vid limning av EPDM med dessa lim har i tester uppgått i 3-5 N/mm2 och ha en töjning på 300 %.

Limma EPDM med silikon

Silikon är lika mjukt och flexibelt som EPDM vilket kan ha sina fördelar. Dessutom är silikon både kemikaliebeständigt och vattentåligt. En produkt som kan fästa bra i EPDM är den värmehärdande DowSil EA-7100.

Limma med gummilim

3M har ett lösningsmedelsbaserat lim för limning av EPDM kallat 3M Scotch-Weld 4799. Limmet är snabbtorkande och blir till en flexibel och vattenbeständig fog.

Limma EPDM med hjälp av förbehandling

EPDM kan förbehandlas med Corona vilket också görs i många fall innan lackering. Efter Corona-behandlingen kommer det finnas en begränsad tidsperiod inom vilken limningen måste utföras. Detta på grund av att mjukgörare vandrar ut till ytan igen med tiden.

En nödlösning som också visat goda resultat är inslipning av lim, också kallat ”tvångsvätning”. Ett vanligt 1-komponents silikonlim kan till exempel i ohärdat tillstånd slipas in i gummit och uppnå styrkor höge än gummit (kohesionsbrott).
En inte så lite kladdig metod men som också har fungerat i vissa fall: 1) Rengöra EPDM, 2) Slipa med slipnylon, 3) Applicera 1-komponents fukthärdande lim, 4) slipa in silikonlimmet, 5) Låt detta tunna skikt härda och 6), limma sedan med mer silikonlim precis som vanligt.