Försäljningsvillkor och Returer

Här kan du läsa mer om våra försäljningsvillkor och vad som gäller för returer.

Priser

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt. Leveransdagens priser och rabatter gäller om annat ej avtalats. Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisförändring då detta påkallats av förhållanden som vi inte rimligen kunnat förutse eller råda över.

Order med nettovärde under 600 kr accepteras ej. Valutajustering: Vi justerar mot föregående veckas snittkurs. Valutajusteringen visas under varje artikel på orderbekräftelse och faktura.

Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8% samt en lagstadgad (1981:739) avgift á 60 Kronor.

Valuta

I december 2009 införde vi valutajustering och riktkursen satte vi - då vid införandet - till 10,25 SEK. 

Om inget annat är skriftligt avtalat tillämpar G A Lindberg löpande valutajustering på varor inköpta i euro (€). Justering bygger på att vi mäter mot Riksbankens Euro/SEK-kurs senaste kalendervecka. Valutajustering tillämpas om kursen EUR/SEK avviker med mer än ±2% mot snittkursen vid föregående justering.

Med andra ord justerar vi både nedåt eller uppåt och ni ser valutajusteringen på en separat rad på er faktura. Ert produktpris ligger fast!

Intyg och Certifikat

Tillhandahålls mot avgift.

Emballage och miljöavgift

Emballage debiteras på varufakturan. Miljöavgift 0,5% uttages vid fakturering. Förpackningarna i detta parti omfattas av producentansvar enligt förordningen SFS 2006:1273.

Vårt företag är anslutet till FTI. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Hjälp till att värna om vår miljö genom att minska pappersanvändningen samt minska utsläppen till följd av transporter av våra pappersfakturor.  Maila till cheminvoice@galindberg.se och be om faktura via e-post.

Elektronikavfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inköpta från G A Lindberg tas kostnadsfritt emot på vårt lager på adressen: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke.

Avisering av retur krävs, kontakta kundservice, tel 08-703 02 00. Eventuell fraktkostnad betalas av kunden. Märk förpackningen tydligt med ”elektronikavfall”.

Retur

Kontakta kundservice och begär registrering av aviserad retur, tel 020 - 73 20 00 (samtal utanför Sverige 08-703 02 00) Returadress: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke.

Endast av oss i förväg godkänd retur av oöppnade originalförpackningar krediteras. Kreditering av felbeställningar krediteras till 80% av produktpriset.

Reservation

Samtliga produkter G A Lindberg marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.

Äganderättsförbehåll

Varorna förblir G A Lindberg egendom tills full betalning erhållits. Beträffande övriga leveransvillkor, beroende på produkttyp, hänvisar vi till:

  • NL92 eller efterföljande
  • Allmänna leveransbestämmelser för plastbranschen 1994 eller efterföljande

Garantier

G A Lindberg garanterar att Produkterna överensstämmer med i Säljavtalet angivna specifikationer. G A Lindberg ger inget annat uttryckligt eller underförstått löfte eller garantiåtagande, ej heller garanterar G A Lindberg att produkten är omsättningsbar eller lämpad för ett visst ändamål, med mindre detta har bekräftats skriftligen i enlighet med punkten nedan.

Rekommendationer eller uttalanden avseende Produkterna utgör ingen garanti utan skriftlig bekräftelse därom från G A Lindberg. Köparen måste själv, genom provningar eller annorledes, kontrollera Produkternas lämplighet för det avsedda ändamålet, med beaktande av alla faktorer som påverkar den tilltänkta användningen.

Har G A Lindberg åtagit sig att genomföra provningar eller tester på Köparens vägnar, tar G A Lindberg inget ansvar för:

  1. utnyttjande av resultatet för ett visst syfte, därest dylik användning ej har klart bekräftats skriftligen,
  2. annan tolkning av framtagna data än vad som uttryckligen angivits, och
  3. avvikelser från resultaten som uppträder utanför laboratoriemiljön på grund av andra faktorer än fastställda parametrar för provningarna eller testerna.

Ansvarsbegränsning

G A Lindberg ansvarar inte för vinstbortfall, förlust av produktion, indirekta eller andra speciella bi- eller följdskador, oberoende av om de beror på försumlighet eller ej. G A Lindberg ersättningsansvar och Köparens enda gottgörelse för eventuell skada i anledning av: 1) defekta Produkter, 2) försäljningen av Produkter, 3) användningen av Produkter, eller 4) utebliven eller försenad leverans av Produkterna är, utöver påföljder för produktansvar enligt punkten 10 nedan, uttryckligen begränsad till en skyldighet att 1) byta ut defekta Produkter eller 2) återbetala köpeskillingen vid berättigad hävning av beställd leverans orsakad av längre försening i förhållande till den i säljavtalet angivna leveranstiden. Inga andra krav kan framställas av Köparen mot G A Lindberg med anledning av sålda Produkter under Säljavtalet.

Produktansvar

G A Lindberg skall ersätta Köparen och hålla denne skadeslös från eventuella direkta kostnader, som uppkommit för Köparen på grund av att Produkterna orsakat person- eller sakskada på/för tredje man.

G A Lindberg ansvarar endast för sådan skada under förutsättning att Köparen har använt produkterna för tillämpligt ändamål och i strikt överensstämmelse med den produktinformation som översänts av G A Lindberg, samt, vidare, under förutsättning att Köparen upprätthållit kontinuerlig produktionskontroll, innefattande bl.a. regelbundna besiktningar och provningar av samtliga produktionskomponenter och slutprodukter.

Om annat ej uttryckligen överenskommits skriftligen, skall ersättningsansvaret för person- eller sakskador vara begränsat till maximalt SEK 500 000 per skadehändelse och maximalt SEK 1 000 000 om året. Andra eventuella ersättningskrav från tredje man, vilka hänför sig till Produkterna, ligger utanför G A Lindberg ansvar. Köparen skall hålla G A Lindberg skadeslös, därest dylika ersättningskrav skulle riktas mot G A Lindberg.

Besiktning, reklamationer, delgivning

Genast efter leverans av produkterna skall köparen inspektera desamma genom analys eller annorledes och därvid utöva sådan noggrannhet som är sedvanlig eller påkallad med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Eventuella reklamationer avseende de levererade Produkternas kvantitet eller synbara skick skall tillställas GA Lindberg inom 30 dagar från leverans av Produkterna. Eventuella reklamationer avseende dolda fel i Produkterna skall tillställas G A Lindberg inom två (2) månader efter leverans. Underlåtenhet att reklamera inom ovan angivna reklamationstider innebär att Produkterna anses vara i överensstämmelse med specifikationerna. Defekta

Produkter skall ej förstöras eller återsändas till G A Lindberg utan att G A Lindberg dessförinnan skriftligen samtyckt därtill.

Force majeure

Ingendera av avtalsparterna skall vara ansvarig för försening till följd av händelser utanför partens kontroll (Force Majeure Händelse), däribland strejker eller andra arbetsmarknadskonflikter, brist på råvaror eller andra produktionsresurser, avsaknad av transporttjänster, anläggningshaveri, brand och explosioner, krig och krigsliknande förhållanden (inklusive terroristaktioner).

Den avtalspart som ej kan fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure Händelsen skall utan dröjsmål underrätta motparten därom samt meddela beräknad tid för fullgörelse.

Vardera avtalsparten har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet om motparten är ur stånd att fullgöra sina åtaganden under en period överstigande tre (3) månader på grund av Force Majeure Händelse.

Oförutsedda omständigheter

Om de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för Säljavtalets ingående skulle ändras före leveranstiden i sådan utsträckning att fullgörandet av en eller flera av skyldigheterna för endera parten skulle bli orimligt betungande och denna förändring rimligtvis inte kunde ha förutsetts av berörd avtalspart, skall G A Lindberg och Köparen försöka undanröja det aktuella problemet i syfte att bevara intentionerna i Säljavtalet inklusive den ursprungliga balansen mellan avtalsparterna. Om ingen uppgörelse nås inom rimlig tid, skall den drabbade avtalsparten ha rätt att häva Säljavtalet med avseende på icke utförda leveranser.

Tillämplig rättsordning, laga forum

Säljavtalet skall regleras och tolkas i enlighet med lagar och andra författningar i Sverige. Tvister med avseende på Säljavtalet skall undantagslöst hänskjutas till behörig domstol i den ort där G A Lindberg huvudkontor är beläget.

Innehar F-Skattsedel.