Hållbarhet

Ett hållbart arbete är grundläggande för oss på G A Lindberg

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi på G A Lindberg strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan genom att systematiskt arbeta för att förbättra vår egen verksamhet när det gäller energi- och resurseffektivitet, utsläpp, avfallshantering, transporter och andra relevanta miljöaspekter. Vi utvecklar hela tiden vår kompetens och samverkar med våra kunder och leverantörer så att vi alltid kan erbjuda den miljömässigt bästa produkten eller lösningen. Vi har god kännedom om, och följer all tillämplig miljölagstiftning och relevanta produktstandarder som rör vår verksamhet.

Vår största tillgång är vårt höga tekniska kunnande, vårt marknadsledande sortiment samt vår kompetens inom miljö- och hälsa. Med den utgångspunkten vågar vi lova att vi alltid strävar efter att förbättra vår verksamhet och produktval ur miljösynpunkt och kan därigenom skapa miljönytta för våra kunder och samspelar med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort. Vi är opartiska och kan alltid lova den bästa lösningen för just dig.

Substitutionsprincipen Enligt enligt miljöbalkens, 2 kap 4§

Vi har en substitutionstjänst där våra säljare arbetar tillsammans med miljöansvarig hos oss och ser över sortiment för att se om något är möjligt att byta ut till ett mer miljövänligt och arbetsmiljövänligare alternativ eller sätt att minska exponeringen med hjälpmedel eller skydd. 2020 deltog G A Lindberg som talare vid kemikaliensinspektionens forum för en giftri miljö som vände sig till små och medelstora företag. Substitution handlar om kontinuerlig förbättring. Att ständigt hitta nya lösningar för att göra produkter och processer säkrare. Detta arbetar vi aktivt med genom optimeringsförslag och Industriell hållbarhetsekonomi läs hur vi arbetar med optimeringsförslag

Vår miljömärkning talar om att en produkt kan vara att föredra ur miljösynpunkt. 

Som en del i vårt miljöarbete miljömärker vi de produkter som uppfyller kraven för mindre miljöpåverkan i de fall där detta är möjligt,  för att bättre kunna vägleda kunder att välja produkter med miljömärkning.

G A Lindberg ChemTech AB Miljö- & Kvalitetspolicy

 • Vi utvecklar och förbättrar vår verksamhet för att ständigt ligga i framkant gällande miljö, kvalitet & hållbarhet.
 • Vi anser att engagemang och kompetens hos varje medarbetare är en förutsättning för ett effektivt förbättringsarbete.
 • Vi ser till att följa lagstiftning och intressenters krav och förbättrar våra system kontinuerligt med mätningar, riskanalyser och avvikelsehanteringar.
 • Vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att utvecklingen av våra verksamheter ska ske med ett socialt ansvarstagande.
 • Vi gör vårt yttersta för att minimera vår miljöpåverkan och bekämpa klimatförändringarna. Vi arbetar med:
 1. Produktval/ materialval
 2. Säker kemikaliehantering
 3. Energi- och resursförbrukning/ effektivitet
 4. Avfallshantering/ avfallsreducering
 5. Transporter och tjänsteresor
 6. Medvetenhet och utbildning

 

 • Vi är certifierade i vårt kvalitets- och miljöarbete enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO14001:2015
 • Vi är medlemmar i FTI-registret (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och uppfyller därmed vårt producentansvar för insamling av våra förpackningar. Läs mer och se närmaste återvinningsstation nedan.

 

Jane Prochazka

HSEQ (Health, safety, environment and quality)

G A Lindberg sponsrar Solvatten

Ungefär en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. Som en del i vårt hållbarhetsarbete stöttar och donerar G A Lindberg Solvatten sedan 2011, där vi även bidrog med en teknisk lösning för limningsapplikationen av behållaren. Genom vår donation kan 1,7 miljoner liter vatten renas varje år och därmed ge rent vatten till behövande länder. Solvatten hjälper inte bara människor i utvecklingsländer och utsatta områden med tillgång till rent vatten i hushåll och sjukvård, utan har också stor klimatnytta då teknologin enbart behöver solljus för att rena och värma vatten.

Hållbara val