Vätgas

VÄTGAS (H2) som energibärare spelar en viktig roll för ett klimatneutralt SVERIGE

Sverige ska ställa om och bli klimatneutralt. Vätgasen är unik eftersom den är en så ren produkt och är en viktig energibärare med många användningsområden.

I snart 80 år har G A Lindberg’s expertis och erfarenhet inom utveckling och användning av tekniska material inom ingjutning, smörjning, sammanfogning och tätning, bidragit till Svensk industriutveckling.

Sverige har ett nationellt mål som innebär ett klimatneutralt samhälle senast år 2045.

  1. Delmål 1 är en fossiloberoende transportsektor år 2023
  2. Delmål 2 är en fossilfri kraftproduktion år 2040.

Genom elektrolys kan vattnet spjälkas till vätgas och syre med hjälp av el. Med energikällor som sol och vind är det svårt att lagra den energi som produceras. Lagring kan ske i batterier under kortare tid, medan vätgas medger längre lagring. För att omvandla vätgasen till el igen används en bränslecell. En kemisk reaktion gör att man får el, vattenånga och värme. Vätgas som produceras i en större industri kan utnyttjas på flera olika sätt vilket också är väderoberoende och kan lagras. Vätgasen kan användas vid industrier, skolor, badhus och bostäder. Men även inom transportsektorn såsom flyg, fartyg, bil och tåg. G A Lindberg AB vill hitta nya samarbeten och konstellationer runt gasen. Här kan VÄTGAS SVERIGE hjälpa till med att skapa nya kontakter och föreslå samarbeten.

– I närtid behöver vi lösningar som överlappar varandra och stöttar hela energibehovet. Med energi från sol, vind, vågor och vattenkraft är det den initiala investeringskostnaden som sedan ger fri energi i form av vätgas som kan lagras.

I projekt samarbetar vi med ledande tillverkande industriföretag, konsulter och start-up’s.

GA Lindberg har ett stort antal leverantörer som har hög kompetens och som vi tar hjälp av vid olika projekt, ofta är det självklart bäst att vara med från början av projekten då eventuell problematik kan lösas på ett tidigt stadium. Men självklart kan vi även hjälpa till i senare skeenden när man stött på problem/möjligheter inom smörjning/limning/tätning/rostskydd/dosering.

Smörjmedel för vätgas:

Då vätgas är mycket reaktivt och har stort energiinnehåll är det viktigt att välja rätt smörjmedel. Det finns idag, så vitt vi känner till, inga standarder för vad som bör användas. I applikationer inom vätgas som vi har kännedom om användas inerta smörjmedel med hög basoljeviskositet. Detta för att minera risk för förorening och brand. Typiska applikationer är smörjning av oringar och smörjning av gängade förband.

Typiska produkter:

  • Krytox LVP - PFPE fett med hög basoljeviskositet för oringar
  • Krytox TS4 – tjockt tätande PFPE fett för skruvförband.
  • Molykote HP300 - PFPE fett med hög basoljeviskositet för oringar

Lim och tätningsprodukter som ofta efterfrågas för vätgas är:

Permabond F201HV är ett anaerobt lim med gummimodifiering för ökad tålighet mot fläk-krafter, slag och termisk expansion. Den är certifierad för användning i applikationer där limmet kommer i kontakt med och ska täta mot vätgas, vilket gör den till ett bra val för tätning av vätgasledningar, kopplingar och andra fixturer.

3M2216 struktur lim testad ned till -250 C

Produkter

KRYTOX TS4 Pasta skruvförband
MOLYKOTE HP300 PFPE smörjmedel
KRYTOX™ FETT LVP PFPE smörjmedel
PERMABOND F201HV Anaeroba lim

Kontakta oss om du vill veta mer