Simalube bidrar till energiomställningen

Simalube automatiska smörjmedelspatroner minskar underhållskostnaderna avsevärt och är den idealiska lösningen för att minska energikostnaderna och på så sätt bidra till energiomställningen.

Automatisk smörjmedelspatron sparar energikostnader

Energiomställning innebär övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och utfasning av kärnenergi. Men för att säkerställa att tillräckligt med energi även fortsättningsvis finns tillgänglig för alla, kräver omställningen också ett mer effektivt tillvägagångssätt, det vill säga att energiförbrukningen ska bli effektivare.

Särskilt tillverkande företag är hårt utsatta för denna fråga och kan minska energiförbrukningen genom att vidta lämpliga åtgärder. Detta gynnar inte bara miljön, utan även företagen själva, eftersom det samtidigt minskar produktionskostnaderna. Ett viktigt område som kan ge ett betydande bidrag är användningen av automatiska smörjmedelspatroner för att smörja lager spindlar, kedjor, växlar, styrningar och andra mekaniska delar.
Smörjningens huvudsakliga funktion är att förhindra eller minska kontakt mellan rull- och glidytor. På så sätt hålls friktion och slitage till ett minimum, vilket i slutändan minskar energiförbrukningen.

Spara energikostnader med simalubes automatiska smörjmedelspatron

Det schweiziska företaget simatec ag forskar, utvecklar och producerar lösningar för optimal smörjning av dessa komponenter under namnet simalube.
Simatec ag lägger stor vikt vid att produkterna inte bara produceras på ett energieffektivt sätt, utan också (och framför allt) att kunderna kan använda fördelarna med simatecs produkter för att minska energikostnaderna och ge sitt bidrag till energiomställningen. Lägre energikostnader leder automatiskt till lägre produktionskostnader.


Vilka är fördelarna och fördelarna med simalube automatiska smörjmedelspatroner.


Simatec har fem olika storlekar av smörjmedelsautomater i sitt sortiment: 15 / 30 / 60 / 125 / 250 ml.
Detta gör att den optimala mängden smörjmedel kan appliceras på smörjpunkten. Detta hjälper till att undvika över- eller undersmörjning, håller friktionen låg, minskar energikostnaderna och förlänger komponenternas livslängd. 36 % av förtida haverier beror på otillräcklig smörjning.
Dessutom kan den totala förbrukningen av smörjmedel minskas genom att använda optimala smörjmängder, vilket i sin tur också har en positiv inverkan på energibalansen.

Påfyllningsbar:
Simalubes smörjmedelsautomater kan fyllas på upp till tre gånger. Avfall och kostnader minskar.

Enkel kassering vid slutet av sin livslängd:
Ingen miljöpåverkan tack vare återvinning och korrekt avfallshantering

Inga giftiga ämnen:
Smörjapparaterna innehåller inga giftiga ämnen som behöver kasseras med ökad energiförbrukning.

Universell användning:
Smörjmedelsautomaterna kan fyllas med olja eller fett och användas där smörjning krävs.
Effekterna i termer av energikostnader är särskilt märkbara i applikationer som kedjesmörjning. simalubesmörjare förser kedjorna med optimala mängder olja. Detta görs med hjälp av borsten utvecklad av simatec. Borsten rengör och oljar kedjan samtidigt. Tester har visat att energikostnader kan reduceras med upp till 15 % på detta sätt.
Simalube automatiska smörjmedelspatroner minskar underhållskostnaderna avsevärt och är den idealiska lösningen för att minska energikostnaderna och på så sätt bidra till energiomställningen.

Vill du veta mer kontakta oss
Joakim.Selin@galindberg.se