Mobil SHC Gear 320 WT 10 års Garanti

Utökad garanti för Mobil SHC Gear 320 WT

Mobil SHC Gear 320 WT 10 års garanti

Mobil SHC Gear 320 WT är ExxonMobils nästa generations vind smörjmedel för turbinväxellåda. Det har utformats i samarbete med ledande OEM att skydda och öka produktiviteten även på det mesta extrema förhållanden.

Vad garantin täcker

ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV tillhandahåller denna garanti till köpare som använder Mobil SHC Gear 320 WT ("Smörjoljan") i vindkraftverkens växellådor från fyllningsdatumet som fastställts av originalutrustningstillverkarens (“OEM”) föreskrifter, såväl som andra villkor som beskrivs här.

Denna garanti täcker smörjoljan och dom kritiska komponenterna som smörjs av smörjoljan. ExxonMobil garanterar att smörjoljan är fri från defekter och att Mobil SHC Gear 320 WT du köpte kommer att skydda din växellåda smord av smörjoljan, förutsatt att:

 • Det har bekräftats att smörjmedlet är en oförfalskad MobilTM industri smörjmedelsprodukt.
 • Utrustningen har använts inom de angivna gränserna av OEM och är vederbörligen dokumenterad.

Vad garantin inte täcker

 • Denna garanti exkluderar: Mobil industrismörjmedel som används i mekaniskt bristfällig utrustning till följd av onormal drift; vårdslöshet, missbruk, skada från transport eller olycka; eller modifiering av utrustningen utan skriftligt tillstånd från OEM.
 • Situationer där OEM kräver smörjmedelsstandarder inte stämmer överens med de som anges av ExxonMobil utan skriftligt godkännande från ExxonMobil.
 • Mobil Industrial Lubricant-produkter som har använts i kombination med någon annan produkt eller tillsats som inte har godkänts för användning av ExxonMobil.
 • Fel på utrustningen på grund av ett redan existerande tillstånd, dvs utan samband med användningen av smörjmedlet.
 • Reparation eller utbyte av utrustning på grund av normalt slitage.
 • Kontaminering (avskalade partiklar, vatten, damm, sand, beläggning,
 • fyllnings- och/eller korrosionsskyddande material etc.) och/eller blandning med produkter från tredje part som kan leda till tidigt åldrande av produkten eller till ökat slitage.
 • Filterfel, bristande underhåll av föreskrivet filterbyte intervaller, användning av olämpliga och/eller icke-rekommenderade filter.
 • Filtrering under olämpliga filtreringsförhållanden.
 • Överbelastning av vindturbinen (avseende drift eller konstruktionsparametrar).

Vidare ska ExxonMobil inte hållas ansvarigt om:

 • Oljebytet inte utförs i enlighet med föreskrivet förfarande och vederbörligen dokumenterad.
 • Oljeanalyser som inte utförs på det fördefinierade intervall och rekommendationer som härrör från dessa eller inte är efterföljda.
 • Vattenhalten i växellådsoljan är högre än 500 ppm på grund av systeminfiltration och/eller otillräcklig avfuktning.
 • Servicefyllningen påverkas negativt av tillsatser som zink, molybden-, kalcium- eller borbaserade föreningar på grund av blandning med en för stor mängd av den tidigare växellådsoljan kvar i systemet. Se detaljer i avsnittet "Ytterligare villkor".

Vilken period den täcker

Denna garanti gäller under en period av 10 år från dokumenterat fyllningsdatum.

Se detaljer i avsnittet "Ytterligare villkor" för undantag och villkor.

Vad vi kommer att göra för att åtgärda problem

ExxonMobil kommer att ersätta alla smörjmedel som är defekta. Dessutom haverier som uppkommer av smörjmedlet du köpte, kommer ExxonMobil att stå för alla kostnader som krävs och tillräcklig reparation och eventuella skador på utrustningen (eller i sin godtycklighet, stå för kostnaden för utbyte av sådan utrustning) som direkt orsakats av en defekt eller felfunktion i smörjmedlet, förutsatt att smörjmedlet har valts och underhållits i enlighet med specifikationer från OEM eller den skriftliga instruktioner från en på ExxonMobil anställd smörjmedelsingenjör.

Hur du kan få service

För att göra anspråk enligt denna garanti måste du:

 1. Utan onödigt dröjsmål vid upptäckt av skada, kontakta ExxonMobil eller din lokala distributörsrepresentant.
 2. Låt en ExxonMobil-representant undersöka utrustning, inklusive dess drifts- och underhållsregister för att fastställa skadans omfattning och för att bekräfta att smörjmedlet var orsaken.
 3. Låt en ExxonMobil-representant få representativa nya och använda smörjmedelsprover för laboratorieanalys till att fastställa orsaken till utrustningsfelet.

Ytterligare villkor

Bytet till Mobil SHC Gear 320 WT ska utföras som beskrivs i det medföljande TechTopic-dokumentet:

“TT Wind turbin gear oil conversion.pdf” (se bilaga).

I synnerhet det korrekta avlägsnandet av den etablerade Wind Turbin Gear Oil (WTGO) måste säkerställas enligt beskrivningen i följande scenarier:

 

10 years warranty scenarios.pdf.png

 

Dessutom gäller respektive OEM-riktlinjer för oljeavtappning.

Ytterligare servicepåfyllningar ska endast utföras med Original Mobil SHC Gear 320 WT. I och med byte över till Mobil SHC Gear 320 WT ska oljeanalyser utföras i diskussion med ExxonMobil. Som huvudregel gäller följande provkvantiteter ska observeras:

 • Ett prov på minst 100 ml använd olja för analys.
 • Efter avslutat byte av olja: 1x 1 L och 1x 100 ml från växellådan som analys och referensprov, för respektive enhet (direkt efter övergången, så långt som möjligt).
 • Efter övergången, minst 100 ml använd olja för analys var 6:e månad.

Analysens omfattning ska överenskommas med ExxonMobil utsedda smörjmedelsspecialister. Analyserna av den använda oljan ska utföras av ett ackrediterat laboratorium som är godkänt av båda parter som är kompetenta och lämpliga. ExxonMobil rekommenderar sin Mobil Serv Lubricant Analysis för detta ändamål.

Provtagning för analys av använd olja från oljeförsörjningssystemet ska utföras enligt följande:

 • Så långt det är möjligt ska provet alltid tas vid systemets driftstemperatur.
 • Provet ska alltid tas från samma provtagningspunkt i systemet.
 • Provtagningsplatsen ska vara ren och vid behov ska den rengöras direkt innan provet tas.
 • Provtagningspunkten (smörjmedelsventiler och ledningar) ska vara spolade innan provet tas. d.v.s. så långt det är möjligt skölja ur en liten mängd olja innan provet tas.
 • Provbehållaren måste vara ren, torr och helt förslutningsbar och så långt det är möjligt ska sköljas med den använda oljan som ska analyseras.
 • Etiketterna till provbehållaren ska vara komplett ifyllda och batchnummer skall dokumenteras. (Vid användning av MSLA görs detta i webportalen under ”assets”)

Hur garantin relaterar till andra åtgärder

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter enligt ditt leveransavtal eller tvingande lagar, som kompletteras och därför inte påverkas av denna garanti.

Läs mer om produkten och se säkerhetsdatablad

MOBIL SHC GEAR 320 WT Kuggväxelolja och Snäckväxelolja

Kontakta oss om du vill veta mer