Att arbeta med elektriskt ledande lim

Vi går igenom hur du hanterar elektriskt ledande epoxi-lim genom hela limningsprocessen.

Elektriskt ledande epoxi-lim från Epo-Tek innehåller ca 50 till 80 % ledande fyllmaterial i form av små partiklar. De vanligaste partiklarna att använda som fyllmedel för elektrisk ledningsförmåga är silver (Ag), men även guld (Au), koppar (Cu), Palladium/Silver (Pd/Ag), Nickel (Ni) och kol förekommer.

I följande text ska vi gå igenom hur du hanterar dessa material genom hela limningsprocessen.

 

Förberedelse

Sedimentering

En produkt som innehåller så pass mycket fyllmedel har en tendens att sedimentera i burken, det vill säga att de tunga partiklarna faller till botten av burken och epoxin (vätskan) lägger sig på toppen. En del ledande lim kan sedimentera på bara några dagar. Därför måste de röras upp ordentligt före användande. En normal blandningstid är 3 – 5 minuter, men detta kan variera beroende på produkt. 


Om part A (harts) eller part B (härdare) har sedimenterat i burken, så kan det hända att du ser en flytande vätska (”överskott”) på toppen. HÄLL INTE UT DEN. Detta kommer att orsaka ett felaktigt blandningsförhållande och en dåligt fungerande produkt.

Rena verktyg och säker arbetsmiljö

Det är av största vikt att allt som används i samband med hanteringen av elektriskt ledande lim är rent. Det inkluderar verktyg, spatlar, burkar, sprutor. Se också till att dessa inte är silikoniserade/för medicinskt bruk. Om detta sker så kommer ni att smutsa ner limmet med silikonolja, som är ett utmärkt släppmedel, och erhålla mycket dåliga fogar.


Använd RENA verktyg, spatlar, burkar, sprutor vid blandning av lim och i limprocessen. Renhet och produktionssäkerhet är ett måste vid limning. RENA redskap och goda rutiner! Använd alltid nya engångshandskar (exempelvis av nitrilgummi) vid behov. Dessa bör inte snålas med. Om du får epoxirester på huden – tvätta genast med tvål och rikligt med vatten. Använd INTE lösningsmedel! Lösningsmedel torkar ut huden och sprider lim i porerna. Använd aldrig spatlar (omrörare) av trä, de kan nämligen kontaminera och förstöra limmet.

 

Blandning av limmet

Steg för stegEpo-Tek 454 g kit burkar.png

 1. Öppna limburken och rör om noggrant. Om det är ett 2-komponentsystem: rör part A (harts) burken och dess innehåll och sedan part B (härdaren) ordentligt innan Ni blandar de båda komponenterna, rör sedan båda tillsammans i 2 till 3 minuter. 


2. Enbart RENA verktyg och omrörare. EJ Träpinnar o liknande!


3. Vid blandning / omrörning så kommer luft att röras ner i blandningen, kanske behöver blandningen avgasas, detta kan göras med vakuumklocka, centrifug eller speedmixer. 


4. Om limmet skall dispenseras med spruta: Använd endast RENA sprutor för industriändamål. EJ sprutor för medicinskt bruk – de är alltid silikoniserade! 


5. När du blandar lim i separat blandningskärl: använd alltid kemiskt resistenta och starka burkar av t.ex. PP (polypropen) eller glas.


6. Blandningsförhållande tolerans bör vara bättre än +/- 5 %. 


7. Växla inte burklocken på burkarna. Om du sätter härdarburkens lock (B) på hartset (A) så är risken stor att hartset kommer att reagera, börja tvärbinda och härda. Dessa är färgkodade för att enklare kunna hålla koll.


8. Späd aldrig lim med lösningsmedel eller alkohol för att sänka viskositeten. 99 % av alla elektriskt ledande lim är 100 % solida system och Lösningsmedel kan förstöra dessa lim.


9. Renhet är en dygd vid limning. Använd alltid rena och säkra arbetsmetoder. Blanda aldrig lim på absorberande material som trä, papper, tyg eller liknande. Material som dessa absorberar delar av det elektriskt ledande limmet med dåligt resultat som följd: sämre ledningsförmåga, vidhäftning, adhesion och en bristfällig fog. 


10. Tvätta alltid redskap i till exempel MEK (metyletylketon), isopropanol (IPA) eller alkohol.


11. Om du önskar frysa in ett lim, se då till att sprutorna eller burkarna är väl tillslutna så att ingen luft som bär med sig fukt kan tränga in i limmet. För att vara riktigt säker, försegla varje spruta / burk i separat förseglad plastpåse och etikettera varan regelmässigt med nödvändig information. 


12. Teoretiskt så kan elektriskt ledande lim frysas in hur många gånger som helst. Notera att varje gång du gör det så stjäl du lite av brukstiden (pot life) samt riskerar kondens. Infrysning av lim förlänger inte bara åldern på limmet, utan förhindrar även sedimentering av fyllmedel. 


13. För att förhindra sedimentering i rumstemperatur (+23C) kan du använda ”rullare” som roterar sprutorna/burkarna. Vi rekommenderar att en spruta max bör befinna sig stående i 5 timmar (om materialet sedimenterar lätt). Eller max 8 timmar (ett arbetspass) som regel, i t.ex. doserutrustning. 

 

Dags att limma

Förbereda limytan

Ytorna som ska limmas skall vara fria från damm, olja, fett och all annan smuts för att få optimala och reproducerbara limfogar. Lätt nedsmutsade ytor kan tvättas med MEK (metyletylketon), isopropanol (IPA) eller etanol. Ytor med låg ytenergi som t.ex. polyeten (PE), polypropen (PP) eller teflon måste i regel förbehandlas till exempel med plasmabehandling för att få limbara ytor. 

Härdning

Ett 2-komponentslim består av en bas och en katalysator. Härdningen startar då dessa två komponenter sammanblandas och kemisk reaktion uppstår i blandningen. I det tekniska databladet framgår vilken brukstid (”pot life”) som produkten har. Brukstid betyder: Den tid produkten tar på sig att fördubbla sin viskositet, räknat från sammanblandningen vid +23 C. Produkten är brukbar längre om applikationen tillåter det. Härdningshastigheten på en 2-komp epoxi påverkas av starkt av omgivande temperatur. En temperatursänkning med 8°C kommer att fördubbla härdtiden och omväxlande en höjning med 8°C tenderar att halvera densamma. 

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Har du inte detta eller inte kan hitta det på vår hemsida, kontakta oss. Följ de interna säkerhetsrutinerna som ni har på företaget. 

 

Lagring och förvaringEpo-Tek H20E 10 ml.png

Ej öppnad förpackning har en hållbarhet på några månader upp till i regel 1 år om den lagras i +23C eller i lägre temperatur, kylskåp eller liknande. De flesta limmen går som regel även att frysa in efter att de blandats för att förlänga lagringstid eller brukstid. Kontakta oss för vad som är lämpligt för den produkt ni använder. En 2-komp epoxi ska vanligtvis alltid förvaras i rumstemperatur. Om databladet säger annorlunda – följ instruktionen i däri. Läs det tekniska databladet – allt du behöver veta står vanligtvis där.

 

Mer information

Om du har några frågor eller behöver teknisk support, tveka ej – kontakta oss. Vi ser fram mot att hjälpa dig att få bra limresultat med våra elektriskt ledande lim.

©Tomas Gawalewicz
 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer